web site creator

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) obchodní společnosti SERVIS KOVÁNÍ a.s.,IČ:29462452, se sídlem U Pergamenky 1522/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 20637, (dále jen „zhotovitel“), upravují v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nabídek, objednávek,ramcovésmlouvy o dílo (dále jen „smlouva“ nebo "smlouva o dílo") uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem a stanoví podrobnou úpravu práv a povinností smluvních stran v rámci jejich spolupráce. Tyto VSP se vztahují i na případy, kdy předmětem smlouvy (nebo pouze částí předmětu smlouvy) ze strany Zhotovitele je dodávka zboží nebo služeb a smluvní vztah by bylo možné posoudit jako kupní smlouvu a Zhotovitel vystupuje v těchto smluvních vztazích jako prodávající.

1.2. Ustanovení těchto obchodních podmínek se použije na smlouvy, které během jejich platnosti a účinnosti byly uzavřeny.Tyto VSP se použijí pro úpravu smluvních vztahů v případě, že na ně odkazuje příslušná Smlouva a použijí se podpůrně, tedy s výjimkou případů, kdy ze samotné Smlouvy vyplývá odlišná úprava práv a povinností smluvních stran.

1.3. Tyto smluvní podmínky nabyly platnosti a účinnosti dne 1.1.2017.

1.4. Uzavřením smlouvy nebo učiněním objednávky objednatel potvrzuje, že udělil souhlas s pořizováním písemných, obrazových, zvukových a obrazově zvukových záznamů týkajících se uzavírání a změny smlouvy, provádění díla zhotovitelem, dokončení díla a předání díla.

1.5. Veškeré údaje a sdělení, které si smluvní strany v souvislosti s uzavíráním smlouvy nebo jejím plnění poskytly, se považují za důvěrné dle ustanovení § 1730 občanského zákoníku. Smluvní strany dbají, aby tyto nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. Poruší-li tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydají druhé straně to, oč se obohatili. Uvedená omezení se nevztahují na znalosti, zkušenosti a podklady, pokud náležejí k vědomostem přístupným veřejnosti nebo se stávají jejich součástí, především však ne na takové, které zhotovitel nebo objednatel prokazatelně měli, ještě než jim smluvním partnerem informace a podklady byly poskytnuty, nebo zhotovitel nebo objednatel v souladu s právními předpisy od třetí strany později obdrželi.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Návrh na uzavření smlouvy může mít formu nabídky. Doručená nabídka druhé smluvní straně je návrhem na uzavření smlouvy. Nabídka musí být písemná, doručena druhé straně prostřednictvím pošty, emailu nebo fyzickým předáním osobě oprávněné jednat.

2.2. Objednatel bere na vědomí, že přijetím nabídky nebo akceptací skutečnosti, že Zhotovitel zahájí provádění Díla, stvrzuje svůj souhlas s těmito VSP.

2.3. Smluvní vztah, resp. smlouva, vzniká v okamžiku bezvýhradné akceptace nabídky Objednatelem doručené Zhotoviteli zpět a potvrzené podpisem nebo elektronicky, a to ve lhůtě uvedené v nabídce. Pokud Objednatel neakceptuje nabídku bezvýhradně, smluvní vztah nevzniká. V případě, že Objednatel připojí k nabídce, resp. návrhu smlouvy, své protinávrhy, vzniká smluvní vztah až v okamžiku potvrzení těchto protinávrhů Zhotovitelem. Pokud Objednatel akceptuje, že Zhotovitel započne s plněním Díla, má se za to, že nabídku bezvýhradně akceptoval.

2.4. Smlouva je uzavřena také tehdy, dojde-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem k ústnímu (např. i telefonickému) jednání o nabídce a její následné realizaci nebo ke konkludentnímu uzavření smlouvy, čímž Objednatel stvrzuje svůj souhlas s použitím a obsahem těchto VSP. V těchto případech se Objednatel a Zhotovitel zavazují takové ústní nebo konkludentní uzavření smlouvy ve lhůtě do 5 kalendářních dnů stvrdit písemně. Pokud tak Objednatel neučiní, může Zhotovitel přerušit provádění a dodávku Díla a není povinen Dílo dokončit.

3. Základní ustanovení

3.1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované ve smlouvě či v potvrzené objednávce.

3.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany si mohou sjednat cenu pevnou částkou, alespoň odhadem, odkazem na rozpočet, na základě rozpočtu, nebo si mohou ve smlouvě o dílo sjednat způsob jejího určení. Pokud nelze při uzavření smlouvy, resp. akceptaci nabídky, sjednat cenu pevnou částkou z důvodu nemožnosti zjištění potřeby všech prací a jejich časové náročnosti, např. z důvodu nemožnosti předvídatelnosti rozsahu předmětu Díla před zahájením provádění Díla, potom je cena stanovena odhadem. Za podstatné překročení ceny Díla se považuje její zvýšení o více než 20% a v případě podstatného překročení je na to Zhotovitel povinen Objednatele bez zbytečného prodlení písemně či ústně upozornit a oznámit mu nově určenou cenu. Konečná cena Díla bude počítána dle skutečně provedených prací a dodaného materiálu po realizaci Díla.

4.2. Není-li sjednáno jinak, platí, že cena díla je sjednána bez DPH. V takovém případě je k ceně díla přičteno DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Není-li sjednáno jinak, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den vystavení daňového dokladu. V ceně rovněž nejsou zahrnuty další náklady dle ceníku služeb (čas strávený na cestě, práce realizovaná mimo běžné pracovní dny) a náklady na dopravné, které budou účtovány dle skutečně ujetého počtu km.

4.3. Zhotovitel je oprávněn po objednateli požadovat zálohu ve výši z ceny díla bez DPH. Záloha je splatná na základě zálohového dokladu vystaveného zhotovitelem, a to do 5 dnů ode dne doručení zálohového dokladu objednateli.

4.4. Cena díla po odečtení případné zálohy je splatná do 14 dnů ode dne, kdy zhotovitel vystavil a předal objednateli daňový doklad.

4.5. Zaplatí-li objednatel cenu díla dle daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, má se za to, že svou povinnost k zaplacení ceny díla dle zhotovitelem vystaveného daňového dokladu uznává. To samé platí, nevytkl-li objednatel vady daňového dokladu vystaveného zhotovitelem do 5 dnů ode dne doručení daňového dokladu, nebo pokud objednatel fakturu či daňový doklad podepíše.

4.6. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo zálohy na cenu díla je sjednána smluvní pokuta, která odpovídá 0,05 % denně z dlužné částky ceny díla nebo zálohy na cenu díla ode dne, který následuje po dni splatnosti ceny díla nebo zálohy do dne úplného zaplacení.

4.7. Na každé objednatelovo i částečné plnění poskytnuté zhotoviteli před splatností ceny díla se pohlíží jako na zálohu.

4.8. Vlastnické právo k věcem, které při provedení díla poskytl zhotovitel, případně vlastnické právo k předmětu díla, přechází ze zhotovitele na objednatele až úplným zaplacením ceny díla. Objednatel má povinnost zdržet se jakéhokoliv převádění těchto věcí a předmětu díla na třetí osoby až do úplného zaplacení ceny díla. To platí i pro případy, kdy jsou tyto věci určeny k dalšímu zcizení. Pro případ porušení této povinnosti objednatelem si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši ceny díla. Není-li cena díla určena pevnou částkou, je smluvní pokuta ve výši ceny díla, kterou by bylo možno předpokládat v případě řádného a včasného provedení díla, přičemž k provedení díla by došlo za obvyklýchpodmínek.

4.9. V případě, že Zhotovitel při provádění Díla zjistí potřebu jiných prací nebo potřebu opravy nebo dodání jiných částí věcí určených pro předmět Díla, sdělí Objednateli jejich předpokládanou cenu a v rámci jednání o změně předmětu Díla dojde mezi stranami k dohodě o změně ceny Díla. Do doby dosažení dohody o změně předmětu a ceny Díla je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací a o tuto dobu se nedostane do prodlení. Za písemnou změnu Smlouvy týkající se předmětu Díla se také považuje, když Zhotovitel dle návrhu Objednatele rozšířený nebo změněný předmět Díla provede nebo dodá další věci určené k provedení Díla, a tyto práce a věci uvede v zakázkovém listu při dokončení díla, který bude potvrzen všemi účastníky smlouvy.

4.10. Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení nebo rozšíření rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

4.11. Zhotovitel je oprávněn provádění Díla přerušit po dobu, kdy bude Objednatel v prodlení s úhradou již splatných jakýchkoliv pohledávek Zhotovitele. O tuto dobu se prodlužuje termín provedení Díla. Termín provedení Díla se rovněž prodlužuje o dobu, kdy Zhotovitel nemohl Dílo provádět z důvodů nastalých na straně Objednatele, nebo z důvodů, které vznikly nezávisle na vůli Zhotovitele a brání mu ve splnění povinnosti.

4.12. Prodlení s placením ceny Díla je podstatným porušením smlouvy, pro nějž je Zhotovitel oprávněn od této odstoupit. Taktéž je v tomto případě Zhotovitel oprávněn odstoupit od všech dalších smluv uzavřených s Objednatelem nebo odmítnout plnění z jiných smluv až do úplného zaplacení všech pohledávek po splatnosti včetně příslušenství.

5. Provedení díla

5.1. V případě, kdy k provedení díla je nutná součinnost objednatele, platí, že pokud objednatel patřičnou součinnost zhotoviteli neposkytne, zhotovitel určí objednateli přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neurčí-li zhotovitel jinak, rozumí se přiměřenou lhůtou lhůta v délce 5 dnů. Do doby poskytnutí nutné součinnosti je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Uplyne-li tato lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo i bez upozornění objednatele odstoupit od smlouvy. V obou těchto případech má zhotovitel rovněž právo na náhradu škody. O dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se prodlužuje doba, do které má být dílo provedeno.

5.2. Je-li objednatel povinen pro provedení díla předat zhotoviteli věc, pak ji zhotoviteli předá do dohodnuté doby, jinak do doby nezbytně nutné, tak aby dílo bylo zhotovitelem provedeno včas. Pokud objednatel věc v této době zhotoviteli nepředá, zhotovitel určí objednateli přiměřenou lhůtu k jejímu předání. Neurčí-li zhotovitel jinak, rozumí se přiměřenou lhůtou lhůta v délce 5 dnů. Do doby předání věci je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Uplyne-li tato lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo i bez upozornění objednatele, odstoupit od smlouvy. V obou těchto případech má zhotovitel rovněž právo na náhradu škody. O dobu prodlení objednatele s předáním této věci se prodlužuje doba, do které má být dílo provedeno.

5.3. Překáží-li nevhodná věc předaná objednatelem zhotoviteli k provedení díla nebo objednatelův příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele bez zbytečného odkladu upozorní a provádění díla přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Pokud objednatel i přes to trvá na provedení díla za pomoci nevhodné věci nebo příkazu, na kterou byl zhotovitelem upozorněn, je povinen to zhotoviteli písemně oznámit. Jestliže objednatel v přiměřené lhůtě věc nevymění, příkaz nezmění, nebo neučiní písemné oznámení dle předchozí věty, ocitl se v prodlení a zhotovitel má právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo i bez upozornění objednatele odstoupit od smlouvy. Neurčí-li zhotovitel jinak, rozumí se přiměřenou lhůtou lhůta v délce 5 dnů. V obou těchto případech má zhotovitel rovněž právo na náhradu škody. Zhotovitel může pokračovat v provádění díla za pomoci nevhodné věci nebo nevhodného příkazu, i pokud objednatel trval na použití této věci nebo příkazu v jiné než písemné formě.

5.4. Neodpovídají-li vlastnosti věci, na které má být dílo provedeno, smlouvě o dílo, objednávce objednatele nebo jiné specifikaci poskytnuté objednatelem, přičemž vzhledem k této skutečnosti lze předpokládat, že pro provedení díla bude zapotřebí jiný způsob provedení či delší doba, a zjistí-li zhotovitel tuto skutečnost během provádění díla, je oprávněn provádění díla přerušit, přičemž objednatele na tuto skutečnost upozorní, vyzve jej k zahájení jednání o změně smlouvy a určí mu k tomu přiměřenou lhůtu. Neurčí-li zhotovitel jinak, rozumí se přiměřenou lhůtou lhůta v délce 5 dnů. Nezahájí-li objednatel jednání o změně smlouvy ve lhůtě mu k tomu určené, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Objednatel je povinen uzavřít se zhotovitelem dohodu o změně smlouvy bez zbytečného odkladu, tak aby zhotoviteli nevznikala škoda, pokud zhotovitel na možnost vzniku škody objednatele upozorní. Není-li smlouva bez zbytečného odkladu uzavřena, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. V ostatních případech mohou strany od smlouvy odstoupit, pokud ke změně smlouvy nedojde do 10 dnů ode dne, kdy zhotovitel objednatele na nutnost změny smlouvy upozornil. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou.

5.5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v přiměřené době s přihlédnutím k povaze Díla, zejména s přihlédnutím ke skutečně zjištěnému stavu věci, na které je prováděn předmět Díla. Termín provedení díla je závislý na kapacitních možnostech Zhotovitele a dostupnosti náhradních dílů jejich výrobců nebo jejich dalších dodavatelů. Pokud Zhotovitel stanoví termíny pro provedení a dokončení Díla, tyto mají pouze informativní charakter a Zhotovitel neodpovídá za případné prodlení způsobené okolnostmi, které nemůže sám ovlivnit. Zhotovitel však vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby bylo Dílo zhotoveno a dokončeno v termínech, které oznámil. Zhotovitel může provést i dílčí dodávky a Objednatel je povinen tyto přijmout. V případě překážek nebo přerušení obchodní činnosti Zhotovitele z důvodů zásahu vyšší moci nebo z jiného důvodu mimo kontrolu a vliv Zhotovitele, anebo v případě překážek nebo přerušení obchodní činnosti smluvního partnera Zhotovitele, mohou být dodávky podle již uzavřené Smlouvy po dobu trvání takového přerušení zcela, popřípadě částečně pozastaveny. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu na zisku nebo za vznik přímých, nepřímých či následných škod, které byly způsobeny těmito okolnostmi a tyto okolnosti rovněž nemají a nebudou mít vliv na cenu Díla.

5.6. V případě zjištění existence skrytých vad nebo skrytých překážek je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tyto oznámit Objednateli, sdělit jejich závažnost a charakter a navrhnout alternativní řešení. V tomto případě se lhůty k provádění Díla prodlužují.

5.7. Objeví-li se během provádění díla zhotovitelem skutečnosti, které brání v provedení dle ustanovení § 2006 občanského zákoníku, závazek ze smlouvy o dílo zaniká pro nemožnost plnění. V případě, kdy k provedení díla je zapotřebí zvýšené úsilí pro překonání ztížených podmínek nebo větší náklady, než které bylo možno v době uzavření smlouvy předpokládat, s použitím jiné osoby nebo ke splnění povinnosti může dojít až po době, kterou bylo pro splnění povinnosti předpokládat při uzavření smlouvy, je zhotovitel oprávněn zahájit jednání o změně smlouvy, ustanovení bodu 5.4. se použije obdobně.

6. Místo provedení díla

6.1. Má-li být dílo provedeno u objednatele nebo na místě, které objednatel pro provedení díla opatřil, je objednatel povinen zajistit, aby na tomto místě mohlo být dílo provedeno.

6.2. Před zahájením prací zhotovitel objednatele seznámí s požadavky na místo provádění díla a riziky provádění díla, pokud jich má.

6.3. Je-li dílo prováděno na místě, kde je prováděna stavební nebo jiná činnost, je objednatel povinen zajistit dodržování podmínek bezpečnosti práce na tomto místě.

7. Předání díla

7.1. Předání a převzetí Díla bude uskutečněno na základě předávacího protokolu, servisního, zakázkového nebo dodacího listu s tím, že předání Díla může Zhotovitel odepřít až do uhrazení faktury splatné před dokončením Díla. V tomto případě nevzniká prodlení na straně Zhotovitele a Zhotovitel neodpovídá za případné škody Objednateli. Objednatel převezme předmět Díla i v případě, že Dílo vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící jeho užívání a dosahování požadovaných výkonových parametrů, čímž se Dílo považuje za dokončené. Tyto vady a nedodělky budou v rámci předání sepsány v předávacím protokolu s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. Odstranění těchto požadavků provede Zhotovitel na vlastní náklady. Výskyt drobných vad a nedodělků na Díle nebránící jeho řádnému užívání nemá vliv na oprávnění Zhotovitele vystavit konečnou fakturu a na jeho nárok na zaplacení ceny Díla.

7.2. Objednatel je povinen osobně se zúčastnit předání a převzetí Díla, o jehož termínu bude Zhotovitel Objednatele informovat, a pokud dojde k předání a převzetí Díla, tuto skutečnost řádně stvrdit v předávacím protokolu. Nepřevezme-li Objednatel Dílo za situace, kdy je toto Zhotovitelem dokončeno a připraveno k předání nebo odepře jeho převzetí, považuje se toto za převzaté Objednatelem v den, kdy tento jeho převzetí svým jednáním či pasivitou zmařil.

7.3. Objednatel je oprávněn odepřít převzetí Díla pouze v případě zjištění takových vad a nedodělků, které brání Objednateli v užívání předmětu Díla. Smluvní strany prohlašují, že považují Dílo za vadné, pokud by jeho provedení, neodpovídající jeho specifikaci, bránilo v jeho užívání, tak jak to odpovídá běžnému užívání takového zařízení.

 7.4. Za předání Díla se taktéž považuje okamžik, kdy Zhotovitel i Objednatel podpisem potvrdí na zakázkovém listu soupis provedených prací a dodaných věcí určených k provedení Díla nebo zápis o předvedení Díla. Potvrzením zakázkového listu obě strany stvrzují řádné provedení Díla ve sjednaném rozsahu. Zakázkový list má k dispozici Zhotovitel a uvádí do něj soupis provedených prací a dodaných materiálů a věcí určených k provedení Díla. V případech uvedených v odst. 7.2. k předání Díla postačí, podepíše-li zakázkový list nebo předávací protokol pouze Zhotovitel a uvede v něm okolnost, pro kterou Objednatel tento nepodepsal.

7.5. Není-li sjednáno jinak, je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení příslušné dílčí části ceny Díla po splnění takové dílčí dodávky.

 7.6. Předávací protokol může být potvrzený písemně, pomocí elektronické pošty nebo technických prostředků.

7.7. Objednatel není oprávněn dílo užívat před jeho předáním bez písemného souhlasu zhotovitele. V případě, že objednatel užívá dílo před předáním díla bez písemného souhlasu zhotovitele, považuje se dílo za dokončené a předané.

7.8.V případě dodání zboží zašle Zhotovitel (dodavatel) Objednateli (odběrateli) zboží prostřednictvím dopravce opatřené dodacím listem a Objednatel (odběratel) má povinnost potvrdit převzetí zboží na dodacím listu k dodanému zboží do 24 hodin od převzetí zboží od dopravce na e-mailovou adresu Zhotovitele (dodavatele) uvedenou na dodacím listu. V případě marného uplynutí této lhůty se má za to, že Objednatel (odběratel) zboží převzal ve stavu odpovídající jeho objednávce (dodacímu listu) a bez vad.

8. Záruka, odpovědnost za vady, náhrada škody, sankce

8.1. V případě, že Objednatel uhradí Zhotoviteli úplnou cenu Díla řádně a včas, poskytuje Zhotovitel záruku 12 měsíců na dodaný materiál a 6 měsíců záruky na provedené práce. Záruka počíná běžet předáním Díla. Záruka je platná pouze v případě včasné a úplné úhrady ceny díla Objednatelem dle podmínek stanovených v těchto VSP a ve faktuře vystavené Zhotovitelem a v případě, že Zhotovitel za Objednatelem neeviduje žádnou jinou pohledávku po splatnosti.

8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, k nimž došlo na základě závady zavinění vnějším zásahem, úmyslně, vyšší moci nebo neodborného zásahu obsluhy Objednatele. Odpovědnost Zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svůj závazek.

8.3. V případě vady Díla zjištěné v záruční době má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně vadu odstranit. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně, bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Zjevné vady je Objednatel povinen oznámit nejpozději do 10 pracovních dnů, skryté vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Od okamžiku zjištění vady do posouzení oprávněnosti reklamace, nebo do doby vyřízení reklamace, nesmí Objednatel činit ničeho, co by mělo za následek zhoršení stavu díla. Zhotovitel se zavazuje vady odstranit bez zbytečného odkladu s přihlédnutím k charakteru vady, dostupnosti náhradních dílů a reakci dodavatele náhradních dílů, nebo technologickým a provozním podmínkám Objednatele.

8.4. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se neuplatní jak pro případ odpovědnosti za vady zhotovitele, tak pro případ zhotovitelem převzaté záruky. Platí tedy, že do odstranění vady díla není objednatel oprávněn odmítnout zaplacení části ceny díla, která odpovídá jeho právu na slevu.

8.5. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla nebo jeho části je Zhotovitel oprávněn požadovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z neuhrazené ceny Díla.

8.6. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením díla je Objednatel oprávněn požadovat za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové ceny Díla, maximálně však 10% celkové ceny Díla.

9. Nároky zhotovitele v případě odstoupení od smlouvy

9.1. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy z toho důvodu, že objednatel porušil svou povinnost dle smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, v souladu se zákonem, smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami, má zhotovitel právo:

- na náhradu materiálu a jiných nákladů, které k provedení díla již použil nebo vynaložil,

- na náhradu materiálu, který k provedení díla pořídil, avšak který ještě nebyl na provedení díla použit, pokud jeho použití k provedení jiného díla není možné, pokud podléhá rychlé zkáze, nebo pokud v době odstoupení od smlouvy nemá zhotovitel jinou zakázku, ke které může pořízený materiál použít a

- právo na poměrnou část z ceny díla, která odpovídá rozsahu zhotovitelem provedených prací.

9.2. Případná další zhotovitelova právo dle zákona, především pak právo na náhradu škodu, tím nejsou dotčena.


10. Doručování

10.1. Komunikace týkající se uzavření smlouvy či v souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi objednatelem a zhotovitelem může probíhat rovněž prostřednictvím e-mailové korespondence. E-mailovou korespondenci si smluvní strany doručují na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě, v nabídce,či na jinou e-mailovou adresu, kterou si smluvní strany prokazatelně předaly za účelem doručování. Zaslaný e-mail se považuje za doručený 12 hodin od jeho odeslání. Doba podle předchozí věty neběží ve dnech pracovního klidu. V případě, že je před uplynutím této doby doručeno potvrzení o přečtení e-mailu, považuje se e-mail za doručený v okamžik uvedený v tomto potvrzení.

10.2. Veškeré písemnosti týkající se smlouvy se považují za doručené do 3 dnů ode dne jejich odeslání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Připadá-li poslední den této lhůty na den pracovního klidu, považuje se za den doručení nejbližší následující pracovní den. Písemnosti si strany doručují na adresu uvedenou ve smlouvě, v objednávce či na jinou adresu, kterou si strany prokazatelně předaly za účelem doručování.

11. Ostatní ujednání

11.1. Pohledávky objednatele vyplývající ze smlouvy mohou být postoupeny na třetí osoby pouze na základě písemného souhlasu zhotovitele. Postoupení smlouvy objednatelem je rovněž možné pouze na základě písemného souhlasu zhotovitele. Započtení pohledávky objednatele proti pohledávce zhotovitele je možné pouze na základě dohody.

11.2. Objednatel na sebe převzal nebezpečí změny okolností. Ustanovení občanského zákoníku upravující neúměrné zkrácení dle ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku se nepoužijí. V případě, že objednatel je podnikatelem, nepoužije se ustanovení § 1800 občanského zákoníku.

11.4. Pro případ, že objednatel neoprávněně odstoupí od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ceny díla. Není-li cena díla určena pevnou částkou, je smluvní pokuta ve výši ceny díla, kterou by bylo možno předpokládat v případě řádného a včasného provedení díla, přičemž k provedení díla by došlo za obvyklých podmínek.

11.5. Je-li ve smlouvě nebo těchto smluvních podmínkách sjednána smluvní pokuta ve prospěch zhotovitele, je zhotovitel vedle této smluvní pokutu oprávněn požadovat rovněž náhradu škody.

11.6. Závazkový vztah mezi objednatelem a zhotovitelem vzniklý na základě smlouvy může být ukončen pouze v písemné formě.


12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto podmínky tvoří spolu s dokumentem, jehož jsou přílohou a s přílohami tohoto dokumentu, úplnou smlouvu a nahrazují jakékoli předchozí ústní ujednání mezi smluvními stranami, týkající se předmětu tohoto smluvního vztahu.

12.2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které mají vztah k obchodním případům, které smluvní strany uzavírají.

 12.3. Zhotovitel je ve smyslu § 1752 odst. 1 OZ oprávněn tyto podmínky měnit. O změně je povinen Objednatele informovat písemně, nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti této změny. Objednatel má právo vypovědět své smluvní vztahy vůči zhotoviteli, s výpovědní lhůtou 30 dnů. Smluvní vztahy se v takovém případě řídí původním zněním VSP až do uplynutí původní lhůty. Pokud Objednatel nevypoví smluvní vztahy písemně do 10 dnů od oznámení o změněn VSP, má se za to, že s novým zněním VSP souhlasí.

 12.4. Objednatel přijetím těchto VSP dává Zhotoviteli dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, § 26 odst. 3 souhlas k elektronické fakturaci.

 12.5. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smluvního vztahu, který mezi stranami vznikl, se řídí právem České republiky. K rozhodování všech sporů vzniklých z této smlouvy a v souvislosti s ní jsou příslušné obecné soudy České republiky. Pro vztahy mezi podnikateli, kdy vztah mezi nimi vyplývá z podnikatelské činnosti, pak platí, že místně příslušným je pak soud, v jehož obvodu se nachází sídlo zhotovitele.